OYAK PORTFÖY İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon - OFB

Son Güncelleme : 20.06.2024 - 9:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :01.06.2021
Fon Toplam Değeri :369,921,780.43
Birim Pay Değeri :4.493193
Portföy Dağılımı
Yurt İçi Ortaklık Payları%121.61
Diğer%17.55
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre işbu izahnamenin II. bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ’in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber’in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber’de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon’un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Fon’un amacı; Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıkları ile Borsa İstanbul A.Ş. repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fon’un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlemesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon’un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon’un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Fon Dokümanları

Fon Bilgilendirme

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OFBFonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden % 0,001369' undan (yüzmilyonda binüçyüzaltmışdokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYıllık yaklaşık %0,50 (yüzde sıfır virgül elli)
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri08:30 – 13:00
Alım Satım YerleriFon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 25.02.2021’dir.
Katılma Payı Alım Esasları :
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları :
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.
Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Katılma Payı Satım Esasları :
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları :
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla da gerçekleştirilecek olup, bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.